آموزش مهارت تصمیم گیری/حرفه ای در یک راه بی نظیر توسعه