اژه ای: در حال یک جنگ تمام عیار اقتصادی و فرهنگی هستیم