پن محققان در حال کار به تقلید صدف غول پیکر به منظور افزایش تولید سوخت های زیستی