ایالات متحده به دست آورد در اعمال تحریم های جدید علیه روسیه