به عنوان یک نتیجه از زندگی/ شکست یک نیمه استقلال برابر الریان