برگزاری هر نوع آزمون شبه آزمون های غیر دولتی و مدارس ممنوع است