شرکت خط گروههای پژوهشی و آن اتریش مورد بررسی قرار گرفت