تصویری / حضور معاون حقوقی رئیس جمهور در غرفه ایسنا