ایران از امنیت برای مردم در منطقه/ بین ایالات متحده و متحدان اروپایی, در مورد مسئله هسته ای ایران شکاف ایجاد شده است