تصاویر/ معاون رئیس جمهور از خانواده نیاز مدافع حرم حاتمی کیا