سامسونگ مقصر است یا کمیته بین المللی المپیک است ؟ / هنگامی که تمام اطلاعات آنها را!