کاهش ساعات دروس دینی و قرآن؟/ آموزش و پرورش: صحت ندارد