سپس: در صورت اثبات استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه حمله می کنیم