حضور میل جنسی بیش از حد جنسی و رفتارهای خطرناک در مورد علائم اختلال عملکرد جنسی است ؟