ارزش سرمایه گذاری در مناطق مرزی 8,800 میلیون تومان دو بار/ دو مرحله ای بندر شهید رجایی است که بیش از