اتاق عربستان سعودی: روزی می رسد که دنباله Rui ایران پشیمانی.