او در پخت و پز در کنار یک تیم فوتسال./در مرکز ملی زیر خوب ارائه شده