تنبیه بدنی و.... دانش آموز geordi در راه خود را به بیمارستان ...