بیش از نیمی از درآمد حاصل از صنعت تلفن همراه در جهان در اختیار اپل!