بازگشت خادم به معنای پایان اختلافات نیست/ صلح و آرامش نمایشی!