نحوه دریافت ویزا اتباع خارجی/۹۶۷ هزار نفر از مرز عبور