فلسطین در حل و فصل مناقشه با اسرائیل دیگر به آمریکا اعتماد ندارند