رئیس سابق امنیت ملی افغانستان: مداخله افسردگی چهارراه واقع شده است