ترافیک و.... در نتیجه در این نوع جدید هایپر مارکت از پارکینگ.