احترام استانداردهای ایمنی و حفاظت پرسنل در اولویت اول ،