خونین درگیری باجناقâ € Œها/شکایت, دخترک معصوم, باعث قتل شد