۱۳ میلیون ها نفر از کارگران ایرانی انتظار داریم که تعدادی از دستمزد