تصویر; تفاوت مجموع استقلال "شفر رئیس جمهور"; آمار وجود دارد برای دیدار با الریان – ثبات AFC