حکم بازداشت برای رهبر جدایی طلبان در کاتالونیا را صادر کرد