عدم اطمینان و اضطراب از خانواده های حذف شده از آزمون مدارس ما