برای "BBC فارسی" از راه گفتگو در کشور انجام نمی این