با افزایش این سازمان سطح رضایت در جامعه بالاتر می رود