سوء استفاده جنسی از کودکان می تواند باعث حذف یک تلگراف از فروشگاه App