مجلس تایید شده است. هزینه آب و برق و گاز در مدارس است.