این روایت از جهانی به اشتراک گذاری از حادثه خودکشی