گروه مطالعه با رنگ های روشن – یک پاراگراف از اندرو thos