استفاده از وسیله نقلیه اساسی تامین کننده گاز طبیعی به منظور کاهش آلودگی هوا و کمک به او