ایران قرار داده و مکانیزم های امنیتی در منطقه +عکس