از Murata بازدید از شهرستان در برابر بارسلونا پوند ؟