. بسیاری از صحنه های ویژه دیدار استقلال الریان; محبوب جانبی برای