مردم در حال از دست دادن ذهن خود را بیش از این عجیب و غریب پیتزا — فرهنگ پاپ