جباری پاسخ, حرکت قابل تحسین ستاره جوان استقلال داد