تهران یک گزینه جدید است که مناسب برای متقاضیان خرید خانه [جزئیات]