ما: برج در آنچه ساخته شده بود به اشتباه اگر نه اصلاح می شود