ببینید: بین زمان علائم همان به روز رسانی را می دهد