رایگان: رفراندوم در آنچه که او انجام داد معنوی آمده است ؟