واکنش حیدری farooqui که داوری است و نه یک فیلم مستند