مصرف همزمان تابوت و گلوله و غیره. ترکیب معجزه و یا آنچه در آن به نظر می رسد مانند ؟