در ششمین روز از بیست و دومین کنفرانس بین المللی مطبوعات