بازدید سر خود را harnen کانون توجه نویسنده ... / گزارش از منطقه; پارس جنوبی 3 - sherod 1